Както се вижда от заглавието на проекта, нашето намерение е качествено да променим отношението към образователния процес и резултатите от него.

Предвиждаме въздействието да достигне до различни целеви групи.

Най-голямо значение за нас има отражението на дейностите върху обучаемите. Стремежът ни  понастоящем е да повишим техните езикови компетенции, дигитални и социални умения. Желанието ни е това да се случва с нови методи и средства, така че мотивацията за придобиване на знания да е доминанта в тяхното съзнание и отношение към образователния процес.

 

Le programme européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport

 

Le projet « Да обичаме училището днес, за да обичаме живота утре » fait l’objet d’un financement de la part de l’Union Européenne.

 

Les différentes publications sur le site du projet ne reflètent que le point de vue de leurs auteurs et l’agence nationale et la Commission européenne ne sont pas responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues.

Продукти